0

هیچ محصولی وجود ندارد

0 ریال جمع مبلغ

مکمل کالفورمین

مکمل کالفورمین دارای منابع با کیفیتی از پروتئین و آمینو اسیدهای بسیار ضروری می باشد. کالفورمین توازن را میان عناصر معدنی اصلی، عناصر معدنی فرعی و اسیدهای آمینه برقرار می کند. بنابراین بهترین شروع برای اسب های جوان می باشد. عدم توازن در مواد مغذی به عنوان یک عامل بسیار مهم در گسترش بیماری اٌرتوپدی پیشرفته (DOD) در اسب های جوان و در حال رشد شناخته شده است. مکمل کالفورمین سبب توازن رژیم غذایی اسب خواهد شد. به طور خلاصه، این مکمل یک منبع مغذی است که برای توسعه اسکلت بدنی اسب ها و همچنین برای تولید اسب های ورزشی قوی استفاده می شود.

مکمل کالفورمین گزینه طلایی برای تقویت استخوان بندی اسب

در حال حاضر محصول مرتبط ثبت نگردیده است!