0

هیچ محصولی وجود ندارد

0 ریال جمع مبلغ

سرم دوفالیت

سرم دوفالیت یکی از سرم های دارویی و مکمل های تقویتی حیوانات گوناگون (اسب، سگ، گربه، گاو و خوک) می باشد که با ترکیب بیش از ٢٥ عنصر از جمله انواع مواد معدنی، ویتامین ها و آمینو اسیدهای گوناگون تهیه می شود. ماهیت عملکرد این سرم دوفالیت به منظور درمان بیماری در حیوانات می باشد که به صورت تزریقی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل تعامل سرم دوفالیت با ویتامین ها یا مواد معدنی، باید از مصرف بیش از حد یا مداوم دوفالیت اجتناب شود.

معرفی سرم دوفالیت؛ محصولی با چند کاربرد

در حال حاضر محصول مرتبط ثبت نگردیده است!